Biostatech conta cunha ampla experiencia e formación no deseño e desenvolvemento de estudos e proxectos no ámbito da investigación.

Dispoñemos dunha serie de produtos, ferramentas e servizos de asesoramento que nos permiten achegar solucións de calidade ás necesidades que presentan os investigadores, en calquera fase dun estudo.

Servizos

  • ZERO: apoio en elaboración de memorias de solicitude de proxectos I+D+i.
  • PRE: asesoramento metodolóxico previo á toma de datos.
  • POLL: deseño e validación de enquisas.
  • DATA: creación de bases de datos.
  • EST: tratamento e análise estatístico de datos xa obtidos.
  • PUB: desenvolvemento e revisión de publicacións científicas e memorias I+D+i.
      • Deseño óptimo experimental.
      • Estimación de tamaño muestral.
      • Xeración de plantillas e CRDs para toma de datos.
      • Revisión e optimización de bases de datos.
      • Tratamento e análise de datos.
      • Determinación de metodoloxías máis adecuadas.
      • Validación de resultados.
    • Realización de informes e documentos científicos.
    • Preparación de presentacions e comunicacions científicas.
    • Revisión de artículos científicos.
    • Desenvolvemento de publicacions científicas.
    • Resposta revisores.
    • Ensayos clínicos.
    • Estudos observacionais.

Os nosos compromisos

Recurso 14

Atención personalizada

Recurso 17

Implementación de la metodoloxía estadística máis adecuada

Recurso 16

Resultados robustos e fiables

Recurso 15

Acompañamento do estudo nas súas distintas fases

¿Queres recibir máis información ou un orzamento sen compromiso?